Epigallocatechin gallate from green tea exhibits potent anticancer effects in A-549 non-small lung cancer cells by inducing apoptosis, cell cycle arrest and inhibition of cell migration
Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology - Comment
pubmed: 29332333  issn: 1107-0625 

Jie Huang, Shi Chen, Yi Shi, Cheng-Hong Li, Xiao-Jiang Wang, Fa-Jiu Li, Chuan-Hai Wang, Qing-Hua Meng, Jin-Nan Zhong, Min Liu, Zi-Ming Wang