B4GALT1 gene knockdown inhibits the hedgehog pathway and reverses multidrug resistance in the human leukemia K562/adriamycin-resistant cell line
IUBMB Life (2012) - Comments
pubmed: 23024026  doi: 10.1002/iub.1080  issn: 1521-6543  issn: 1521-6551 

Huimin Zhou, Zhaohai Zhang, Chunqing Liu, Changgong Jin, Jianing Zhang, Xiaoyan Miao, Li Jia