MicroRNA-433 inhibits oral squamous cell carcinoma cells by targeting FAK
Oncotarget (2017) - Comments
doi: 10.18632/oncotarget.22151  issn: 1949-2553  pubmed: 29245973 

Yong-Jian Wang, Zi-Feng Zhang, Shao-Hua Fan, Juan Zhuang, Qun Shan, Xin-Rui Han, Xin Wen, Meng-Qiu Li, Bin Hu, Chun-Hui Sun, Bin Qiao, Qian Tao, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng