Safety, Immunogenicity and Efficacy of Heterologous Boost with an Aerosolized Ad5-nCoV after Two-Dose Priming with Inactivated COVID-19 Vaccines in Adults: A Multicenter, Open-Label Trial
Elsevier BV (2023) - Comments
doi: 10.2139/ssrn.4409350 

Jing-Xin Li, Li-Hua Hou, Jin-Bo Gou, Si-Yue Jia, Zun-Dong Yin, Rong Tang, Shi-Po Wu, Fu-Zhen Wang, Zhe Zhang, Hong-Xing Pan, Li Zhang, Jia-Wei Xu, Zhi-Hang Peng, Ji-Hai Tang, Qing Wang, Qing Xu, Yan Zheng, Tao Huang, Tao Li, Shu-Jun Liu