Overexpression of Aurora-A contributes to malignant development of human esophageal squamous cell carcinoma
Clinical Cancer Research (2004) - Comments
pubmed: 15534106  doi: 10.1158/1078-0432.ccr-04-0806  issn: 1078-0432  issn: 1557-3265 

Tong Tong, Yali Zhong, Jianping Kong, Lijia Dong, Yongmei Song, Ming Fu, Zhihua Liu, Mingrong Wang, Liping Guo, Shixin Lu, Ming Wu, Qimin Zhan