A selective requirement for 53BP1 in the biological response to genomic instability induced by Brca1 deficiency
Molecular Cell (2009) - Comments
pubmed: 19716796  doi: 10.1016/j.molcel.2009.06.037  issn: 1097-4164  issn: 1097-2765 

Longyue L Cao, Xioaling Xu, Samuel F. Bunting, Jie Liu, Rui-Hong Wang, Longyue L. Cao, J. Julie Wu, Tie-Nan Peng, Junjie Chen, Andre Nussenzweig, Chu-Xia Deng, Toren Finkel