Phyllodes tumor of the breast: role of Axl and ST6GalNAcII in the development of mammary phyllodes tumors
Tumor Biology (2014) - Comments
doi: 10.1007/s13277-014-2254-9  issn: 1010-4283  issn: 1423-0380  pubmed: 24961352 

Dongliang Ren, Yanyan Li, Yanxin Gong, Jingchao Xu, Xiaolong Miao, Xiangnan Li, Chen Liu, Li Jia, Yongfu Zhao