RETRACTED ARTICLE: Emerging protective roles of shengmai injection in septic cardiomyopathy in mice by inducing myocardial mitochondrial autophagy via caspase-3/Beclin-1 axis
Inflammation Research (2020) - Comments
doi: 10.1007/s00011-019-01292-2  issn: 1023-3830  issn: 1420-908x  pubmed: 31712853 

Yan Cao, Xiaotong Han, Hongwei Pan, Yu Jiang, Xiang Peng, Weiwei Xiao, Jingjing Rong, Fang Chen, Jin He, Lianhong Zou, Yi Tang, Yanfang Pei, Jiao Zheng, Jia Wang, Jie Zhong, Xiuqing Hong, Zhengyu Liu, Zhaofen Zheng