Upregulation of immunomodulatory molecules by matrine treatment in experimental autoimmune encephalomyelitis
Experimental and Molecular Pathology (2014) - Comments
pubmed: 25303900  doi: 10.1016/j.yexmp.2014.10.004  issn: 0014-4800  issn: 1096-0945 

Nan Liu, Quan-cheng Kan, Xiao-jian Zhang, Yu-ming Xv, Su Zhang, Guang-xian Zhang, Lin Zhu