By activating matrix metalloproteinase-7, shear stress promotes chondrosarcoma cell motility, invasion and lung colonization
Oncotarget (2015) - Comments
pubmed: 25823818  doi: 10.18632/oncotarget.3274  issn: 1949-2553 

Pei-Pei Guan, Xin Yu, Jian-Jun Guo, Yue Wang, Tao Wang, Jia-Yi Li, Konstantinos Konstantopoulos, Zhan-You Wang, Pu Wang