Effectiveness of inactivated SARS-CoV-2 vaccines against the Delta variant infection in Guangzhou: a test-negative case–control real-world study
Emerging Microbes & Infections (2021) - Comments
doi: 10.1080/22221751.2021.1969291  issn: 2222-1751  pubmed: 34396940 

Xiao-ning Li, Yong Huang, Wen Wang, Qin-long Jing, Chun-huan Zhang, Peng-zhe Qin, Wei-jie Guan, Lin Gan, Yi-lan Li, Wen-hui Liu, Hang Dong, Yu-tian Miao, Shu-jun Fan, Zhou-bin Zhang, Ding-mei Zhang, Nan-shan Zhong