Treatment of severe COVID-19 with human umbilical cord mesenchymal stem cells
Stem Cell Research & Therapy (2020) - Comments
doi: 10.1186/s13287-020-01875-5  issn: 1757-6512  pubmed: 32811531 

Lei Shu, Changming Niu, Ruyou Li, Tingrong Huang, Yan Wang, Mao Huang, Ningfei Ji, You Zheng, Xiaolin Chen, Lei Shi, Mingjing Wu, Kaili Deng, Jing Wei, Xueli Wang, Yang Cao, Jiaxin Yan, Ganzhu Feng