SIDT1-dependent absorption in the stomach mediates host uptake of dietary and orally administered microRNAs
Cell Research (2021) - Comments
doi: 10.1038/s41422-020-0389-3  issn: 1001-0602  issn: 1748-7838  pubmed: 32801357 

Qun Chen, Fan Zhang, Lei Dong, Huimin Wu, Jie Xu, Hanqin Li, Jin Wang, Zhen Zhou, Chunyan Liu, Yanbo Wang, Yuyan Liu, Liangsheng Lu, Chen Wang, Minghui Liu, Xi Chen, Cheng Wang, Chunni Zhang, Dangsheng Li, Ke Zen, Fangyu Wang