Knockdown of CREB1 promotes apoptosis and decreases estradiol synthesis in mouse granulosa cells
Biomedicine & Pharmacotherapy (2018) - Comments
pubmed: 30021350  doi: 10.1016/j.biopha.2018.06.101  issn: 0753-3322  issn: 1950-6007 

Pengju Zhang, Jun Wang, Hongyan Lang, Weixia Wang, Xiaohui Liu, Haiyan Liu, Chengcheng Tan, Xintao Li, Yumin Zhao, Xinghong Wu