Helenalin attenuates alcohol-induced hepatic fibrosis by enhancing ethanol metabolism, inhibiting oxidative stress and suppressing HSC activation
Fitoterapia (2014) - Comments
pubmed: 24704336  doi: 10.1016/j.fitote.2014.03.020  issn: 0367-326x  issn: 1873-6971 

Xing Lin, Shijun Zhang, Renbin Huang, Ling Wei, Shimei Tan, Shuang Liang, Yuanchun Tian, Xiaoyan Wu, Zhongpeng Lu, Quanfang Huang