Synthetic miR-145 mimic inhibits multiple myeloma cell growth in vitro and in vivo
Oncology Reports (2015) - Comments
pubmed: 25369735  doi: 10.3892/or.2014.3591  issn: 1791-2431  issn: 1021-335x 

Qi Zhang, Weiqun Yan, Yang Bai, Hao Xu, Changhao Fu, Wenwen Zheng, Yingqiao Zhu, Jie Ma