Immunogenicity and Safety of a SARS-CoV-2 Inactivated Vaccine in Healthy Adults Aged 18-59 years: Report of the Randomized, Double-blind, and Placebo-controlled Phase 2 Clinical Trial
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.07.31.20161216 

Yan-Jun Zhang, Gang Zeng, Hong-Xing Pan, Chang-Gui Li, Biao Kan, Ya-Ling Hu, Hai-Yan Mao, Qian-Qian Xin, Kai Chu, Wei-Xiao Han, Zhen Chen, Rong Tang, Wei-Dong Yin, Xin Chen, Xue-Jie Gong, Chuan Qin, Yuan-Sheng Hu, Xiao-Yong Liu, Guo-Liang Cui, Cong-Bing Jiang