Antagonism of Betulinic Acid on LPS-Mediated Inhibition of ABCA1 and Cholesterol Efflux through Inhibiting Nuclear Factor-kappaB Signaling Pathway and miR-33 Expression
PLoS ONE (2013) - Comment
doi: 10.1371/journal.pone.0074782  issn: 1932-6203  pubmed: 24086374 

Guo-Jun Zhao, Shi-Lin Tang, Yun-Cheng Lv, Xin-Ping Ouyang, Ping-Ping He, Feng Yao, Wu-Jun Chen, Qian Lu, Yan-Yan Tang, Min Zhang, Yuchang Fu, Da-Wei Zhang, Kai Yin, Chao-Ke Tang