MicroRNA in vivo precipitation identifies miR-151-3p as a computational unpredictable miRNA to target Stat3 and inhibits innate IL-6 production
Cellular & molecular immunology (2018) - Comments
pubmed: 28890541  doi: 10.1038/cmi.2017.82  issn: 1672-7681  issn: 2042-0226 

Xiang Liu, Xiaoping Su, Sheng Xu, Huamin Wang, Dan Han, Jiangxue Li, Mingyan Huang, Xuetao Cao