Methyl helicterte ameliorates liver fibrosis by regulating miR-21-mediated ERK and TGF-β1/Smads pathways
International Immunopharmacology (2019) - Comments
pubmed: 30419452  doi: 10.1016/j.intimp.2018.11.006  issn: 1567-5769  issn: 1878-1705 

Quanfang Huang, Xiaolin Zhang, Facheng Bai, Jinlan Nie, Shujuan Wen, Yuanyuan Wei, Jinbin Wei, Renbin Huang, Min He, Zhongpeng Lu, Xing Lin