PHOX2B Is Associated with Neuroblastoma Cell Differentiation
Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals (2016) - Comments
pubmed: 26910576  doi: 10.1089/cbr.2015.1952  issn: 1084-9785  issn: 1557-8852 

Liqun Yang, Xiao-Xue Ke, Fan Xuan, Juan Tan, Jianbing Hou, Mei Wang, Hongjuan Cui, Yundong Zhang