Exosome-mediated lncRNA AFAP1-AS1 promotes trastuzumab resistance through binding with AUF1 and activating ERBB2 translation
Molecular Cancer (2020) - Comments
pubmed: 32020881  doi: 10.1186/s12943-020-1145-5  issn: 1476-4598 

Mingli Han, Yuanting Gu, Pengwei Lu, Jingyi Li, Hui Cao, Xiangke Li, Xueke Qian, Chao Yu, Yunqing Yang, Xue Yang, Na Han, Dongwei Dou, Jianguo Hu, Huaying Dong