Fabrication of a triptolide-loaded and poly-γ-glutamic acid-based amphiphilic nanoparticle for the treatment of rheumatoid arthritis
International Journal of Nanomedicine (2018) - Comments
doi: 10.2147/ijn.s151233  issn: 1178-2013  pubmed: 29670349 

Li Zhang, Junli Chang, Yongjian Zhao, Hao Xu, Tengteng Wang, Qiang Li, Lianping Xing, Jing Huang, Yongjun Wang, Qianqian Liang