Hsa_circ_0001361 promotes bladder cancer invasion and metastasis through miR-491-5p/MMP9 axis
Oncogene (2020) - Comments
pubmed: 31705065  doi: 10.1038/s41388-019-1092-z  issn: 1476-5594  issn: 0950-9232 

Feng Liu, Hui Zhang, Fei Xie, Dan Tao, Xingyuan Xiao, Chao Huang, Miao Wang, Chaohui Gu, Xiaoping Zhang, Guosong Jiang