Forced downregulation of RACK1 inhibits glioma development by suppressing Src/Akt signaling activity
Oncology Reports (2013) - Comments
pubmed: 24008630  doi: 10.3892/or.2013.2723  issn: 1791-2431  issn: 1021-335x 

Renjun Peng, Bing Jiang, Jianrong Ma, Zhiming Ma, Xin Wan, Hongwei Liu, Zigui Chen, Quan Cheng, Rui Chen