The effects of the M2a macrophage-induced axonal regeneration of neurons by arginase 1
Bioscience Reports (2020) - Comments
pubmed: 31994698  doi: 10.1042/bsr20193031  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Jieyuan Zhang, Yue Li, Zhaoxia Duan, Jianyi Kang, Kuijun Chen, Guanhua Li, Changmei Weng, Dongdong Zhang, Lu Zhang, Jianmin Wang, Bingcang Li