Activation of Aurora A kinase increases YAP stability via blockage of autophagy
Cell Death & Disease (2019) - Comments
pubmed: 31160567  doi: 10.1038/s41419-019-1664-4  issn: 2041-4889 

Peng Wang, Ying Gong, Tao Guo, Man Li, Lei Fang, Shengchen Yin, Muhammad Kamran, Yang Liu, Jie Xu, Lingzhi Xu, Fei Peng, Xiaoyuan Xue, Mengying Yang, Mie-Chie Hung, Eric W.-F. Lam, Chundong Gu, Chunli Wang, Qimin Zhan, Quentin Liu