miR-381 Regulates Neural Stem Cell Proliferation and Differentiation via Regulating Hes1 Expression
PLoS ONE (2015) - Comments
pubmed: 26431046  doi: 10.1371/journal.pone.0138973  issn: 1932-6203 

Xiaodong Shi, Chunhua Yan, Baoquan Liu, Chunxiao Yang, Xuedan Nie, Xiaokun Wang, Jiaolin Zheng, Yue Wang, Yulan Zhu