Ethyl acetate fraction of Huogu formula inhibits adipogenic differentiation of bone marrow stromal cells via the BMP and Wnt signaling pathways
International Journal of Biological Sciences (2017) - Comments
pubmed: 28529456  doi: 10.7150/ijbs.18430  issn: 1449-2288 

Xiangying Kong, Xiaomin Li, Cun Zhang, Liuluan Zhu, Chunfang Liu, Qingxia Qin, Cuiling Liu, Qianqian Wang, Jia Zhu, Xuan Wu, Hongye Wan, Weiheng Chen, Na Lin