Short-time QiBaoMeiRan Formula Treatment Exerts Estrogenic Activities without Side Effects on Reproductive Tissues in Immature Mice
Scientific Reports (2015) - Comments
pubmed: 26644197  doi: 10.1038/srep17436  issn: 2045-2322 

Ying Xu, Xiao-ping Ma, Jin-na An, Zi-jia Zhang, Jie Ding, Ya-kun Qu, Zhen-li Liu, Na Lin