Overexpression of vimentin contributes to prostate cancer invasion and metastasis via src regulation
Anticancer Research (2008) - Comments
pubmed: 18383865  issn: 0250-7005 

Juncheng Wei, Gang Xu, Mingfu Wu, Yongtao Zhang, Qiong Li, Ping Liu, Tao Zhu, Anping Song, Liangpin Zhao, Zhiqiang Han, Gang Chen, Shixuan Wang, Li Meng, Jianfeng Zhou, Yunping Lu, Shixuan Wang, Ding Ma