Genomic analyses reveal mutational signatures and frequently altered genes in esophageal squamous cell carcinoma
The American Journal of Human Genetics (2015) - Comments
pubmed: 25839328  doi: 10.1016/j.ajhg.2015.02.017  issn: 0002-9297  issn: 1537-6605 

Ling Zhang, Yong Zhou, Caixia Cheng, Heyang Cui, Le Cheng, Pengzhou Kong, Jiaqian Wang, Yin Li, Wenliang Chen, Bin Song, Fang Wang, Zhiwu Jia, Lin Li, Yaoping Li, Bin Yang, Jing Liu, Ruyi Shi, Yanghui Bi, Yanyan Zhang, Juan Wang