Polymer nanodots of graphitic carbon nitride as effective fluorescent probes for the detection of Fe³⁺ and Cu²⁺ ions
Nanoscale (2014) - Comments
pubmed: 24604235  doi: 10.1039/c3nr06744k  issn: 2040-3364  issn: 2040-3372 

Shouwei Zhang, Jiaxing Li, Meiyi Zeng, Jinzhang Xu, Xiangke Wang, Wenping Hu