The safety and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in Chinese adults aged 18–59 years: A phase I randomized, double-blinded, controlled trial
Vaccine (2021) - Comments
pubmed: 33875266  doi: 10.1016/j.vaccine.2021.04.006  issn: 0264-410x  issn: 1873-2518 

Jing Pu, Qin Yu, Zhifang Yin, Ying Zhang, Xueqi Li, Qiongzhou Yin, Hongbo Chen, Runxiang Long, Zhimei Zhao, Tangwei Mou, Heng Zhao, Shiyin Feng, Zhongping Xie, Lichun Wang, Zhanlong He, Yun Liao, Shengtao Fan, Ruiju Jiang, Jianfeng Wang, Lingli Zhang