MicroRNA-497 inhibits thyroid cancer tumor growth and invasion by suppressing BDNF
Oncotarget (2017) - Comments
pubmed: 27926508  doi: 10.18632/oncotarget.13747  issn: 1949-2553 

Peisong Wang, Xianying Meng, Yan Huang, Zhi Lv, Jia Liu, Guimin Wang, Wei Meng, Shuai Xue, Qiang Zhang, Pengju Zhang, Guang Chen