Preventing BRCA 1/ ZBRK 1 repressor complex binding to the GOT2 promoter results in accelerated aspartate biosynthesis and promotion of cell proliferation
Molecular Oncology (2019) - Comments
pubmed: 30714292  doi: 10.1002/1878-0261.12466  issn: 1574-7891  issn: 1878-0261 

Ruoxi Hong, Weimin Zhang, Xi Xia, Kai Zhang, Yan Wang, Mengjiao Wu, Jiawen Fan, Jinting Li, Wen Xia, Fei Xu, Jie Chen, Shusen Wang, Qimin Zhan