MicroRNA-1179 inhibits the proliferation, migration and invasion of human pancreatic cancer cells by targeting E2F5
Chemico-Biological Interactions (2018) - Comments
pubmed: 29859832  doi: 10.1016/j.cbi.2018.05.017  issn: 0009-2797  issn: 1872-7786 

Chengjie Lin, Zhigao Hu, Guandou Yuan, Huizhao Su, Yonglian Zeng, Zhenya Guo, Fudi Zhong, Keqing Jiang, Songqing He