Chronic restraint stress attenuates p53 function and promotes tumorigenesis
Proceedings of the National Academy of Sciences (2012) - Comments
pubmed: 22509031  doi: 10.1073/pnas.1203930109  issn: 1091-6490  issn: 0027-8424 

Zhaohui Feng, Lianxin Liu, Cen Zhang, Tongsen Zheng, Jiabei Wang, Meihua Lin, Yuhan Zhao, Xiaowen Wang, Arnold J. Levine, Wenwei Hu