A combination extract of ginseng, epimedium, polygala, and tuber curcumae increases synaptophysin expression in APPV717I transgenic mice
Chinese Medicine (2012) - Comment
pubmed: 22681961  doi: 10.1186/1749-8546-7-13  issn: 1749-8546 

Jing Shi, Jinzhou Tian, Xuekai Zhang, Mingqing Wei, Long Yin, Pengwen Wang, Yongyan Wang