Fabrication of novel vesicles of triptolide for antirheumatoid activity with reduced toxicity in vitro and in vivo
International Journal of Nanomedicine (2016) - Comments
pubmed: 27354796  doi: 10.2147/ijn.s104593  issn: 1178-2013 

Qianqian Liang, Tengteng Zhang, Tengteng Wang, Qiang Li, Jing Huang, Jinlong Xu, Jinlong Li, Yongjun Wang