arXiv (2018) - Comments
issn: 2331-8422 

Xuegong Zhu, Sylvia L. Asa, Shereen Ezzat