Frequent methylation and oncogenic role of microRNA-34b/c in small-cell lung cancer
Lung Cancer (2012) - Comments
pubmed: 22047961  doi: 10.1016/j.lungcan.2011.10.002  issn: 1872-8332  issn: 0169-5002 

Norimitsu Tanaka, Shinichi Toyooka, Junichi Soh, Takafumi Kubo, Hiromasa Yamamoto, Yuho Maki, Takayuki Muraoka, Kazuhiko Shien, Masashi Furukawa, Tsuyoshi Ueno, Hiroaki Asano, Kazunori Tsukuda, Keisuke Aoe, Shinichiro Miyoshi