Facile synthesis of CuS mesostructures with high photothermal conversion efficiency
RSC Advances (2015) - Comments
doi: 10.1039/c5ra01835h  issn: 2046-2069 

Lianjiang Tan, Zhongyu Wu, Xiaojing Wang, Jie Sun