MiR-499 Enhances the Cisplatin Sensitivity of Esophageal Carcinoma Cell Lines by Targeting DNA Polymerase β
Cellular Physiology and Biochemistry (2015) - Comments
doi: 10.1159/000430321  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778  pubmed: 26159783 

Yuanyuan Wang, Jianfang Feng, Wenqiao Zang, Yuwen Du, Xiaonan Chen, Qianqian Sun, Ziming Dong, Guoqiang Zhao