The Antiresection Activity of the X Protein Encoded by Hepatitis Virus B
Hepatology (2019) - Comments
pubmed: 30791110  doi: 10.1002/hep.30571  issn: 0270-9139  issn: 1527-3350 

Laifeng Ren, Ming Zeng, Zizhi Tang, Mingyuan Li, Xiaojun Wang, Yang Xu, Yuding Weng, Xiaobo Wang, Huan Wang, Liandi Guo, Bing Zuo, Xin Wang, Si Wang, Jiangyan Lou, Yaxiong Tang, Dezhi Mu, Ning Zheng, Xianhui Wu, Junhong Han, Antony M. Carr