miR-449a inhibits proliferation and invasion by regulating ADAM10 in hepatocellular carcinoma
American journal of translational research (2016) - Comments
pubmed: 27398144  issn: 1943-8141 

Songyang Liu, Kai Liu, Wei Zhang, Yingchao Wang, Zhe Jin, Baoxing Jia, Yahui Liu