Long non-coding SBF2-AS1 acting as a competing endogenous RNA to sponge microRNA-142-3p to participate in gemcitabine resistance in pancreatic cancer via upregulating TWF1
Aging (2019) - Comment
pubmed: 31619579  doi: 10.18632/aging.102307  issn: 1945-4589 

Yong-Qiang Hua, Yao-Dong Zhu, Guo-Qun Xie, Ke Zhang, Jie Sheng, Zhen-Feng Zhu, Zhou-Yu Ning, Hao Chen, Zhen Chen, Zhi-Qiang Meng, Lu-Ming Liu