Centrosomal Nlp is an oncogenic protein that is gene-amplified in human tumors and causes spontaneous tumorigenesis in transgenic mice
Journal of Clinical Investigation (2010) - Comments
pubmed: 20093778  doi: 10.1172/jci39447  issn: 0021-9738  issn: 1558-8238 

Shujuan Shao, Rong Liu, Yang Wang, Yongmei Song, Lihui Zuo, Liyan Xue, Ning Lu, Ning Hou, Mingrong Wang, Xiao Yang, Qimin Zhan