Human CAFs promote lymphangiogenesis in ovarian cancer via the Hh-VEGF-C signaling axis
Oncotarget (2017) - Comments
doi: 10.18632/oncotarget.18621  issn: 1949-2553  pubmed: 28978035 

Rui Wei, Mengqin Lv, Fei Li, Teng Cheng, Zhengzhong Zhang, Guiying Jiang, Ying Zhou, Ruiqiu Gao, Xiao Wei, Jicheng Lou, Xizi Wu, Danfeng Luo, Xiangyi Ma, Jin Jiang, Ding Ma, Ling Xi