Na/K-ATPase mimetic pNaKtide peptide inhibits the growth of human cancer cells
Journal of Biological Chemistry (2011) - Comments
pubmed: 21784855  doi: 10.1074/jbc.m110.207597  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x 

Zhichuan Li, Zhongbing Zhang, Joe X. Xie, Xin Li, Jiang Tian, Ting Cai, Hongjuan Cui, Hanfei Ding, Joseph I. Shapiro, Zijian Xie